Head of Office

Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura


Holiday List 2010

Calender 2010 (Colour)
Calender 2010 (Black & White)

Allotment of Office Chambers at new NIC State Centre

Sl.#Name & DesignationRoom #
1.Sh. Deepak Goswami, STDSIO
2.Sh. Hemanta Kumar Saikia, TD19
3.Sh. Devajit Bhattacharyya, TD01
4.Sh. Diganta Barman, TD05
5.Sh. Santanu Dekaraja, TD03
6.Ms. Kavita Barkakoti, TD02
7.Sh. Hiramani Goswami, TD23
8.Sh. Tasiruddin Ahmed, TD08
9.Ms. Hiranmayee Goswami, TD04
10.Sh. Rubaiyat-ul Ali, TD * 11
11.Sh. Sumitav Saikia, TD20
12.Ms. Kabita Roy Das, TD09
13.Ms. Naina Begum, TD18
14.Sh. Gautam Choudhury, PSA21
15.Sh. Chandragupta Dutta Baruah, PSA22
16.Sh. Ajit Kumar Nath, PSA26
17.Ms. Kakoli Chaudhury, PSA07
18.Ms. Bhaswati Duarah, SSA06
19.Sh. Sujan Dev Purkayastha, SSA * 15
20.Sh. Dipam Kr. Barua, SSA25
21.Sh. Manbendra Goswami, SSA14
22.Ms. Sabina Mumtaz Sheikh, SSA12
23.Ms. Anuradha Baruah, SSA10
24.Sh. Bibhujjal Kr. Bhattacharjya, SSA17
25.Sh. Sandip Paul, SSA24
26.Sh. Purnananda Buragohain, SA16
27.Ms. Aziza Yasmin Rahman, SA13
28.Ms. Farida Begum Saikia, SO/E-BNA
* On deputation to NICSI, Guwahati.
List last updated on Saturday, 01-Jan-2022 13:34:44 IST

Sketch map of new NIC Assam State Centre

NIC new site